Monday 30 October 2023

Bible Quiz - Genesis 4 ఆదికాండము 4

 1. What were the names of Adam and Eve's first two sons?

  ఆదాము,హవ్వల మొదటి ఇద్దరు కుమారుల పేర్లు ఏమిటి?
  a) Cain and Abel
  కయీను, హేబెలు
  b) Adam Jr. and Seth
  జూనియర్ ఆదాము, షేతు
  c) Noah and Ham
  నోవహు, హాము
  d) Isaac and Jacob
  ఇస్సాకు, యాకోబు
 2. What was Cain's occupation?

  కయీను వృత్తి ఏమిటి?
  a) Farmer
  రైతు
  b) Shepherd
  పశువుల కాపరి
  c) Blacksmith
  కంసాలి
  d) Fisher
  జాలరి
 3. Why was Cain's offering not accepted by God?

  కయీను అర్పణను దేవుడు ఎ౦దుకు ఒప్పుకోలేదు?
  a) He offered unclean animals
  అపవిత్రమైన వాటిని అర్పించాడు
  b) He didn't offer anything
  ఆయన ఏదీ అర్పించలేదు
  c) He had a wrong attitude
  ఆయనది తప్పుడు దృక్పథం
  d) God accepted his offering
  దేవుడు అంగీకరించాడు
 4. What did Cain do to his brother Abel?

  కయీను తన సహోదరుడైన హేబెలుకు ఏమి చేశాడు?
  a) Gave him a gift
  బహుమతి ఇచ్చాడు
  b) Blessed him
  ఆశీర్వదించాడు
  c) Killed him
  అతన్ని చంపాడు
  d) Forgive him
  అతన్ని క్షమించాడు
 5. What was the consequence for Cain's murder of Abel?

  హేబెలును కయీను హత్య యొక్క పర్యవసాన౦ ఏమిటి?
  a) He became a fugitive and a wanderer
  పారిపోయి, దేశ దిమ్మరిగా మారాడు.
  b) He was banished from the earth
  భూమి మీద నుండి బహిష్కరించబడ్డాడు
  c) Nothing happened to him
  అతనికి ఏమీ జరగలేదు
  d) He was forgiven
  అతడు క్షమించబడ్డాడు
 6. What did God set as a protective mark on Cain?

  కయీనుపై రక్షణ చిహ్నంగా దేవుడు ఏమి పెట్టాడు?
  a) A mark
  ఒక గురుతు
  b) A horn
  ఒక కొమ్ము
  c) A tattoo
  ఒక పచ్చబొట్టు
  d) A sign
  ఒక పేరు
 7. Who did Adam and Eve have after the death of Abel?

  హేబెలు మరణానంతరం ఆదాము హవ్వలు ఎవరిని కలిగి ఉన్నారు?
  a) Seth
  షేతు
  b) Cain Jr.
  జూనియర్ కయీను
  c) Noah
  నోవహు
  d) Abraham
  అబ్రాహాము
 8. Where did Cain lived?

  కయీను ఎక్కడ నివసించాడు?
  a) Edenf
  ఏదేను
  b) Babel
  బాబేలు
  c) Ur
  ఊరు
  d) Nod
  నోదు
 9. Who is the son of Seth?

  షేతు కుమారుడు ఎవరు?
  a) Lemech
  లెమెకు
  b) Tubal-cain
  తూబాల్కయీను
  c) Enosh
  ఏనోషు
  d) Jubal
  యూబాలు
 10. Who is mentioned as the father of those who dwell in tents and have livestock?

  గుడారాల్లో నివసిస్తూ పశుసంపద ఉన్నవారి పితామహుడిగా ఎవరిని పేర్కొంటారు?
  a) Adam
  ఆదాము
  b) Abel
  హేబేలు
  c) Cain
  కయీను
  d) Jabal
  యూబాలు

Wednesday 25 October 2023

Bible Quiz - Genesis 3 ఆదికాండము 3

 1. 1.What was the name of the serpent that deceived Eve?

  హవ్వను మోసం చేసిన పాము పేరేమిటి?
  a) Python
  పైతాను
  b) Satan
  సైతాను
  c) Lucifer
  లూసిఫర్
  d) Cobra
  కోబ్రా
 2. After eating the forbidden fruit, what did Adam and Eve realize?
  నిషిద్ధ ఫలాన్ని తిన్న తర్వాత, ఆదాము మరియు హవ్వలు ఏమి తెలుసుకున్నారు?

  a) They were naked
  వారు దిగంబరులని
  b) They were lost
  వారు తప్పిపోయారని
  c) They were immortal
  వారు మరణములేనివారని
  d) They were hungry వారు ఆకలితో ఉన్నారని
 3. What did God use to make clothes for Adam and Eve?

  ఆదాము హవ్వలకు బట్టలు తయారు చేయడానికి దేవుడు ఏమి ఉపయోగి౦చాడు?

  a) Leaves
  ఆకులు
  b) Animal skins
  జంతు చర్మాలు
  c) Clouds
  మేఘాలు
  d) Light
  కాంతి
 4. What punishment did God give to the serpent?

  దేవుడు పాముకు ఏ శిక్ష విధించాడు?
  a) Banned from the garden
  తోట నుండి బహిష్కరించడం
  b) Crawling on its belly
  దాని కడుపుతో ప్రాకడం
  c) Loss of speech
  మాటలాడలేకపోవడ
  d) None
  ఏమీ లేదు
 5. Who was the first woman according to Genesis 3?
  ఆదికాండము 3 ప్రకారము మొదటి స్త్రీ ఎవరు?

  a) Mary
  మరియ
  b) Sarah
  శారా
  c) Eve
  హవ్వ
  d) Ruth
  రూత్
 6. What did God place at the east of the Garden of Eden to guard the way to the tree of life?

  జీవవృక్షానికి దారిని కాపాడడానికి దేవుడు ఏదేను తోటకు తూర్పున ఏమి ఉంచాడు?
  a) A river
  నదిని
  b) An angel
  దూతలను
  c) A sword of fire
  అగ్ని ఖడ్గం
  d) A wall
  గోడను
 7. What was the consequence of Adam and Eve's disobedience?

  ఆదాము హవ్వల అవిధేయత పర్యవసాన౦ ఏమిటి?
  a) Eternal life
  నిత్యజీవం
  b) Separation from God
  దేవునితో ఎడబాటు
  c) Great wealth
  గొప్ప సంపద
  d) Increased knowledge అధిక జ్ఞానం
 8. Who called to Adam and Eve in the garden after they sinned?

  ఆదాము హవ్వలు పాప౦ చేసిన తర్వాత తోటలో వాళ్లను ఎవరు పిలిచారు?
  a) Satan
  సాతాను
  b) The animals
  జంతువులు
  c) God
  దేవుడు
  d) No one
  ఎవరూ పిలువలేదు
 9. What did God say to the woman about her desire for her husband?

  భర్తపై కోరిక గురించి ఆ మహిళకు దేవుడు ఏం చెప్పాడు?
  a) It is good
  మంచిదని
  b) It is unimportant
  అవసరమైనదని
  c) It is a curse
  ఇది శాపం
  d) It is a blessing
  ఇది ఆశీర్వాదం
 10. What were Adam and Eve's lives like after they were expelled from the garden?

  ఆదాము, హవ్వలు తోట ను౦డి బహిష్కరించబడిన తర్వాత వారి జీవితాలు ఎలా ఉన్నాయి?
  a) They became kings
  రాజ వైభోగం
  b) They lived in peace
  ఎంతో సమాధానం
  c) They faced hardships
  కష్టాలను ఎదుర్కొన్నారు
  d) They returned to the garden
  తోటకు తిరిగి వచ్చారు

Sunday 15 October 2023

Bible Quiz - Genesis 2 ఆదికాండము 2

Genesis Chapter 2 Quiz
 1. What did God create on the seventh day?ఏడవ రోజున దేవుడు ఏమి సృష్టించాడు?


  జంతువులను
  మానవులను
  ఏమీ లేదు, విశ్రాంతి తీసుకున్నాడు
 2. How did God create Adam? దేవుడు ఆదామును ఎలా సృష్టించాడు?


  నేల మంటి నుండి
  ఆదాము ప్రక్కటెముక నుండి
  తన నోటి వాక్కు ద్వారా
 3. What was the name of the river that flowed out of Eden? ఏదేను నుండి ప్రవహించే నది పేరు ఏమిటి?


  గీహొను
  టైగ్రిస్
  పీషోను
 4. What did God place in the garden for Adam to tend and keep?సేద్యపరచుటకు, దానిని కాచుటకు దేవుడు తోటలో ఏమి ఉంచాడు?


  జంతువులు
  మొక్కలు మరియు చెట్లు
  సర్పము
 5. What did God command Adam and Eve not to eat from in the garden?తోటలో తినవద్దని దేవుడు ఆదాము హవ్వలకు ఏమి ఆజ్ఞాపించాడు?


  జీవ వృక్షము
  మంచి చెడుల గురించిన జ్ఞాన వృక్షం నుండి పండు
  చేపలు
 6. What did God create to be a helper for Adam?ఆదాముకు సహాయకునిగా ఉ౦డడానికి దేవుడు ఏమి సృష్టి౦చాడు?


  జంతువులు
  హవ్వ
  దూతలు
 7. How did Adam describe Eve when God brought her to him?

  దేవుడు హవ్వను తన దగ్గరకు తీసుకువచ్చినప్పుడు ఆదాము ఆమెను ఎలా వర్ణి౦చాడు?
  తన దాసురాలిగా
  తన తల్లిగా
  అతని యెముకలలో ఒక యెముక మరియు మాంసములో మాంసము
 8. What did God use to clothe Adam and Eve after they sinned?ఆదాము, హవ్వలు పాప౦ చేసిన తర్వాత వారికి బట్టలు వేసుకోవడానికి దేవుడు ఏమి ఉపయోగి౦చాడు?


  చెట్ల ఆకులు
  జంతు చర్మాలు
  పరలోకపు వస్త్రాలు

 9. Why did Adam and Eve hide from God in the garden?ఆదాము హవ్వలు తోటలో దేవునికి ఎందుకు దాక్కున్నారు?


  దేవునితో దాగుడు మూతల ఆట ఆడుతున్నారు
  నగ్నంగా ఉండటం వల్ల వారు సిగ్గుపడ్డారు
  వారు దాగుకొనలేదు
 10. What was the consequence of Adam and Eve's sin in the garden?తోటలో ఆదాము హవ్వలు చేసిన పాప పర్యవసానం ఏమిటి?


  వారు తోట నుండి బహిష్కరించబడ్డారు
  నిత్యజీవాన్ని బహుమతిగా పొందారు
  ఎటువంటి పర్యావసానము లేదు

Thursday 12 October 2023

Bible Quiz -Genesis 1 ఆదికాండము-1 క్విజ్

 • 1. According to Genesis 1:1, what did God create in the beginning?
  ఆదికా౦డము 1:1 ప్రకార౦, దేవుడు ఆదిలో ఏమి సృష్టి౦చాడు?

  A. Man
  మానవుడు
  B. The heavens and the earth
  ఆకాశము మరియు భూమి
  C. Animals
  జంతువులు
  D. The garden of Eden
  ఏదేను తోట
 • 2. On which day of creation did God separate light from darkness?
  సృష్టిలో ఏ రోజున దేవుడు వెలుగును చీకటి నుండి వేరు చేశాడు?

  A. First మొదటి
  B. Second రెండవ
  C. Third మూడవ
  D. Fourth నాల్గవ
 • 3. What did God create on the third day of creation?
  సృష్టి మూడవ రోజున దేవుడు ఏమి సృష్టించాడు?

  A. Stars and constellations
  నక్షత్రాలు మరియు నక్షత్ర మండలాలు
  B. Sea creatures
  సముద్ర జీవులు
  C. The heavens
  ఆకాశం
  D. Dry land and plants
  పొడి భూమి మరియు మొక్కలు
 • 4. On which day did God create the sun, moon, and stars?
  సూర్యుడు, చంద్రుడు, నక్షత్రాలను దేవుడు ఏ రోజున సృష్టించాడు?

  A. Second
  రెండవ
  B. Third
  మూడవ
  C. Fourth
  నాల్గవ
  D. Fifth
  ఐదవ

 • 5. What did God create on the fifth day of creation?
  సృష్టి యొక్క ఐదవ రోజున దేవుడు ఏమి సృష్టించాడు?

  A. Land animals
  భూ జంతువులు
  B. Man and woman
  పురుషుడు మరియు స్త్రీ
  C. Birds and sea creatures
  పక్షులు మరియు సముద్ర జీవులు
  D. Plants and trees
  మొక్కలు మరియు చెట్లు
 • 6. On the sixth day, God created both land animals and what other type of creature?
  ఆరవ రోజున, దేవుడు భూమి జంతువులను మరియు ఏ ఇతర రకాల జీవులను సృష్టించాడు?

  A. Insects
  కీటకాలు
  B. Angels
  దూతలు
  C. Man
  మనిషి
  D. Fish
  చేపలు
 • 7. According to Genesis 1:26, in whose image did God create humanity?
  ఆదికాండము 1:26 ప్రకారము, దేవుడు మానవాళిని ఎవరి ప్రతిరూపంలో సృష్టించాడు?

  A. Angels
  దూతలు
  B. Animals
  జంతువులు
  C. His own image
  తన స్వరూపములో
  D. In the image of the earth
  భూమి యొక్క ప్రతిబింబంలో
 • 8. What was the first thing God blessed on the sixth day?
  ఆరవ రోజున దేవుడు మొదటిగా ఆశీర్వది౦చినది ఏమిటి?

  A. The animals
  జంతువులు
  B. Humanity
  మానవాళి
  C. The sea
  సముద్రం
  D. The sky
  ఆకాశం
 • 9. What did God provide as food for humans in Genesis 1:29?
  ఆదికా౦డము 1:29లో దేవుడు మానవులకు ఆహార౦గా ఏమి ఇచ్చాడు?

  A. Meat
  మాంసం
  B. Bread
  రొట్టె
  C. Every plant and fruit with seeds
  విత్తనాలతో కూడిన ప్రతి మొక్క మరియు పండ్లు
  D. Milk and honey
  పాలు మరియు తేనె
 • 10. At the end of the creation account in Genesis chapter 1, how does God describe His creation in verse 31?
  ఆదికాండము 1వ అధ్యాయములోని సృష్టి వృత్తాంతము చివరలో, దేవుడు తన సృష్టిని 31వ వచనములో ఎలా వర్ణిస్తాడు?

  A. As terrible and chaotic
  భయంకరంగా మరియు గందరగోళంగా ఉంది
  B. As incomplete and flawed
  అసంపూర్తిగా మరియు లోపభూయిష్టంగా
  C. As very good
  మంచిదిగా ఉంది
  D. As a work in progress
  పురోగతిలో ఉన్న పనిగా
 • Quotes About Bible Meditation:

  Today's Verse

  1000 దేవుని నామములు

  Visit Elselah Book House


  Total Pageviews